Programın amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

 1. Yeni Girişimci Programı

  • Geleneksel Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

 

  Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  

  Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  

  Kuruluş Desteği  

5.000 TL

10.000 TL

 

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

– 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

  • İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

 

   Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler   

   Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  

   Kuruluş Desteği   

5.000 TL

10.000 TL

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

– 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

 

Destek Tutarı

Destek Oranı*

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi

100.000TL

 

% 75

 

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi

200.000TL

Yüksek Teknoloji Düzeyi

300.000TL


* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

 

  Destek Tutarı  

  Destek Oranı  

  Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği  

10.000TL

% 75

  Tablo 1 – Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu
  Tablo 2 – İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu

Başvuru Formları

  Yeni Girişimci Programı Başvuru Formu
  Yeni Girişimci Programı İş Modeli Formu
  Yeni Girişimci Programı Taahhütnamesi
  Yeni Girişimci Programı İtiraz Formu
  İleri Girişimci Programı Revizyon Talep Formu
  Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi
  Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi
  Mentörlük,Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği Başvuru Formu
  Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği Raporu
  Yeni Girişimci Programı Destek Ödeme Talep Formu
  İş Planı Ödülü İşletme Başvuru Formu
  İş Planı Ödülü Yükseköğretim Başvuru Formu
  İş Planı Ödülü Yükseköğretim Kurumu Başvuru Değerlendirme Formu
  Jüri Karar Formu
  İş Planı Ödülü Yurtiçi Yurtdışı Kurum Kuruluş Başvuru Formu
  Yarışma Değerlendirme Komisyonu Karar Formu
  İş Planı Ödülü Yarışma Sonuç Formu
  İş Planı Ödülü Taahhütnamesi
  İş Planı Ödülü Destek Ödeme Oluru
  İş Planı Ödülü İşletme İzleme Formu
  İş Planı Ödülü İşletme İşletme Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu


Diğer Formlar

  Geleneksel Girişimci Programı Başvuru Değerlendirme Formu
  İleri Girişimci Programı Kurul Karar Formu
  Yeni Girişimci Programı Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu
  İleri Girişimci Programı Tespit Tutanağı
  Mentörlük İşbirliği Protokolü
  Kurul Toplantı Gündemi Formu
  Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi
  Kurul Bilgilendirme Formu
  Yeni Girişimci Programı Destek Ödeme Oluru
  Yeni Girişimci Programı İşletme İzleme Formu
  Yeni Girişimci Programı İtiraz Komisyonu Karar Formu
  Tablo 3- İleri Girişimci Programı Ön Değerlendirme Tablosu